ISOQAR TARAFSIZLIK POLİTİKASI

(ISOQAR IMPARTIALITY POLICY)

ISOQAR Ltd, sertifikasyon faaliyetlerinden sorumlu olan bir tüzel kişiliktir; bu Politika Bidirgesinde ISOQAR'a atıfta bulunmak bu tüzel kişiyi ifade eder. ISOQAR Ltd is the legal entity responsible for certification activities; reference to ISOQAR in this Policy and Public Statement refers to this legal entity.

ISOQAR, Yöneticileri ve Çalışanları, Sertifikasyon Faaliyetlerini yürütmede tarafsızlığın önemini tamamen anlamaktadır. ISOQAR bu nedenle müşterileri veya potansiyel müşterileriyle olan tüm ilişkilerinde tüm çalışanların veya diğer personelin tarafsız olmasını ve kalmasını sağlayacaktır. Tarafsızlığın korunmasını ve gösterilebilmesini sağlamak için aşağıdaki ilkeler oluşturulmuştur.ISOQAR its, Managers and Staff fully understand the importance of impartiality in undertaking its Certification Activities. ISOQAR will therefore ensure that in all its dealings with clients or potential clients all employees or other personnel are and will remain impartial. To ensure that impartiality is both maintained and can be demonstrated the following principals have been established.

 • ISOQAR Sertifikaları, hiçbir ilginin etkili olmamasını güvence altına almak için yönetim ekibinin bağımsız yetkili ve yetkin bir üyesi (denetimde yer almayan) tarafından yapılan incelemenin ardından verilir. ISOQAR Certificates are only issued following a review by an independent authorised and competent member of the management team (who has not been involved in the audit) to ensure that no interest shall predominate.
 • ISOQAR, şirketlere veya bireylere yönetim sistemi danışmanlığı veya başka bir danışmanlık şekli sunmaz (ve hiçbir zaman sunmamıştır).ISOQAR does not offer (and has never offered) management system consultancy or any other form of consultancy to companies or individuals.
 • ISOQAR, şirketlere veya bireylere bir iç denetim hizmeti sunmaz (ve hiçbir zaman sunmamıştır). ISOQAR does not offer (and has never offered) an internal audit service to companies or individuals.
 • ISOQAR, belgelendirme, ISOQAR'ın onayladığı akredite standartlar için yönetim sistemi danışmanlığı veya iç denetim hizmetleri sunan başka bir şirkete sahip ya da (maddi veya başka türlü) ilgili değildir. ISOQAR does not own or have any interest (financial or otherwise) in any other company that offers certification, management system consultancy for accredited standards that Alcumus ISOQAR certificates or internal audit services.
 • ISOQAR, danışmanlık yapan şirketlerle, iç denetim hizmetlerini veya ISOQAR tarafından sağlanan belgelendirme hizmetlerini etkileyecek şekilde yorumlanabilecek diğer hizmetleri sunmaz (ve sunmayacaktır). ISOQAR ve diğer herhangi bir şirket arasında önerilen herhangi bir ilişki, bu ilişkinin resmileştirilmesinden önce risk işleme planlamasının bir parçası olarak bir risk değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Şirketler, kuruluşlar ve bireylerle mevcut tüm ilişkiler, ilişkinin sertifikasyon sürecinin tarafsızlığına etki etmemesini sağlamak için düzenli olarak değerlendirilecektir. ISOQAR does not have (and will not form) any relationships with companies who offer consultancy, internal audit services or other services that can be construed as having an impact on the certification services provided by ISOQAR. Any proposed relationship between s ISOQAR and any other company will undergo a risk assessment as part of the risk treatment planning prior to that relationship being formalised. Any current relationships with companies, organisations and individuals will be risk assessed on a regular basis to ensure that the relationship does not impact upon the impartiality of the certification process.
 • ISOQAR tarafından istihdam edilen veya başka bir şekilde sözleşmeli çalışan kişilerin mevcut ve geçmiş tüm şirketlerle ilişkilerini dokümante etmesi ve kaydetmesi gerekir. Geçmiş veya şimdiki potansiyel bir çıkar çatışması yaratabilecek herhangi bir durumun ISOQAR tarafından deklere edilmesi gerekmektedir. ISOQAR, bilgileri tarafsızlığa yönelik tehditleri tanımlamak için kullanacak ve herhangi bir çıkar çatışması olmadığını göstermediği sürece o kişiyi herhangi bir kadroda kullanmayacaktır. Individuals employed by or otherwise contracted to ISOQAR are required to document and record their current and past relationships with all companies. Any situation past or present which may present a potential conflict of interest is required by ISOQAR to be declared.ISOQAR will use the information to identify any threats to impartiality and will not use that individual in any capacity unless they can demonstrate that there is no conflict of interest.
 • ISOQAR, herhangi bir geçmiş ilişkinin mevcut olduğu bir yönetim sistemi denetimine bir personel veya taşeron üye tahsis etmeyecektir. İstisnai olarak ve Yönetim'in takdirine bağlı olarak, geçmiş bir ilişkinin mevcut olduğu ancak en az 2 yıldır ilişki bulunmadığı bir yönetim sistemi denetimine bir şahıs veya taşeron tahsis edilebilir. ISOQAR will not allocate a member of staff or sub-contractor to a management system audit where any past relationship has existed. Exceptionally and at the discretion of the Directors an individual or sub-contractor may be allocated to a management system audit where a past relationship has existed but there has been no relationship for a minimum of 2 years.
 • ISOQAR, müşterilerin yönlendirmeleriyle ilgili olarak, hiçbir kişiye veya şirkete herhangi bir komisyon (“bulma ücreti” veya diğer teşvikler) sunmaz ve sunmayacaktır, istisna: ISOQAR does not and will not offer any commission, (‘finders fees’ or other inducements) to any individual or company in respect of referrals of clients unless:


 1. Bu tür bir tavsiyenin şartları ve koşulları açıkça belirlenir ve gösterilebilir ve ayrıca ücretin bir başvuru için verildiği ve bir komisyonun ödenmiş olduğu gerçeğinin bir denetimin sonucunu hiçbir şekilde etkilemeyeceği de gösterilebilir. The terms and conditions of any such referral are clearly established and can be demonstrated and it can also be demonstrated that the fee is for a referral and the fact that a commission has been paid will in no way effect the outcome of an audit.
 2. Yönlendirme talebinde bulunan bir kişiye veya kuruluşa (normal olarak bir danışman) böyle bir ödemenin yapılması sürecinde, (tarafsızlığa kabul edilemez bir potansiyel tehdit oluşturması bakımından) bir risk değerlendirmesi yapılır. A risk assessment (to establish the potential for an unacceptable threat to impartiality) has been carried out on the process through which any such payment is made to an individual or organisation (normally a consultant) requesting the commission for referrals.
 3. Tüm bu ödemeler dokümante edilir, kaydedilir ve izlenebilir ve bir satınalma siparişi ve faturası ile birlikte birlikte tutulur. All such payments are documented, recorded, and traceable and accompanied by a purchase order and invoice.


 • ISOQAR, herhangi bir şirkete, o şirket için belirli bir standardın uygulanması konusunda belirli bir eğitim sunmamaktadır.ISOQAR tarafından sunulan herhangi bir eğitim genel niteliktedir ve katılmak isteyen tüm şirketlere veya bireylere açıktır. ISOQAR does not offer specific training to any company in respect of implementing a particular standard for that company. Any training offered by ISOQAR is general in nature and available to all companies or individuals who wish to attend.
 • ISOQAR, herhangi bir şekilde bir yönetim sistemi danışmanlığının faaliyetleri ile bağlantılı bir yolla ilişkilendirilmemiş veya pazarlanmamış olmasını sağlayacaktır ve böyle bir bağlantının tanımlanması durumunda uygun önlemleri alacaktır. ISOQAR will ensure that it is not linked or marketed in any way which links it with the activities of a management system consultancy and will take appropriate action should any such link be identified.
 • Belgelendirme sürecine dahil olan denetçiler ve diğerleri herhangi bir baskı altında değildir ve olmayacaklardır  ve denetimin sonucuyla ilgili belirli bir sonuca varacak şekilde etki altına alınmayacaklardır. Auditors and others involved in the certification process are not and will not be put under any pressure and will not be influenced in any way to come to a particular conclusion regarding the result of an audit.


        MUSTAFA YILMAZ
       ISOQAR BELGELENDİRME
          GENEL MÜDÜRÜ 


01/06/2020

HABERLER
TALEP GÖNDERİN
×

Destek Hattı

Kalite Yönetim Sistemleri
  TR - +90 (216) 598 20 00
  info@isoqarturkey.com

Müracaat Gönder

×

Güvenli Turizm Destek Hattı

Güvenli Turizm Sertifikası
Müracaat Gönder

Referanslarımız


AKREDİTASYONLARIMIZ

ISOQAR Turkey is TURKAK accredited Alcumus ISOQAR is UKAS accredited